Začetek Tacen

Črna vas - okolje in okolica

rna vas - okolje in okolicaDostopi do objektov, površine za parkiranje ter dostopi do plinskih rezervoarjev in kontejnerjev za odpadke, bodo utrjeni ter tlakovani s trajnimi materiali oziroma asfaltirani. Za rešitev mirujočega prometa je na stanovanjski objekt predvideno eno garažno mesto v objektu in dva parkirna prostora locirana na funkcionalnem zemljišču objekta.