Začetek Stolpnica Bežigrad

Mivka - zasnova in etažnost

 

Mivka - 23 Julij 2016 - Dvojcki - Slika 01

 

Funkcionalna zasnova

Na območju Ljubljane Vič – na Mivki bomo zgradili nova dvojčka zasnovana kot 3 etažna objekta (P+1n+T).

Dvojčki vsebujejo pritličje, prvo nadstropje in teraso s spalnico. Vsako enoto dvojčka, sestavljata 2 stanovanjski enoti različnih površin, razporejenih v treh etažah, med seboj povezanih z lastnim stopniščem oz. osebnim dvigalom, ki je opcijsko. Objekta sta zasnovana tako, da ima vsaka stanovanjska enota potreben delež dnevne svetlobe, imata atrije različnih površin, funkcionalno povezane z dnevnim prostorom hiše, ter zagotovljena lastna parkirna mesta. Atriji so ograjeni z leseno ograjo postavljeno na notranji strani, v višini od 1.1m do 1.8m. Parkirne površine so zunanjega tipa, pokrite z montažnim nadstreškom, postavljene so ob hišah proti jugo-vzhodu, oz. proti cesti. Dostop do dvojčkov je iz regionalne ceste preko utrjenih asfaltnih površin na jugo-vzhodni strani.

Prvo nadstropje se širi proti jugo-vzhodu, oz. proti cesti. Zadnja etaža vsebuje teraso in spalnico, tlorisni gabarit zadnje etaže sledi gabaritu 1. Nadstropja. Spalnica je pri vseh hišah premaknjena proti notranjosti za cca. 3,0m, preostanek etaže predstavlja teraso ki je funkcionalno vezana na spalnico.

Oba dvojčka sta enake višine cca. 9,45m od konstrukcijske kote 0,00m projekta.

Objekti imajo lastne atrije, različnih površin, urejene po načrtu, v kombinaciji tlakovanih in zelenih površin, z ustrezno rešenim odvajanjem meteornih odpadnih voda v obstoječi kanalizacijski sistem.

 

Konstrukcija

Stene - Nosilne stene pritličja in v ostalih nadstropjih bodo armirano-betonske debeline 15 in 20cm. Obodne stene bodo na zunanji strani obdelane z 20cm debelo toplotno izolacijo in zaključnim finalnim fasadnim slojem. Predelne stene med objektoma, ki so v stiku bodo izdelane iz armiranega betona debeline 25cm, dodatno obdelane s toplotno in zvočno izolacijo debeline 5cm na vsaki strani, stene med posameznimi prostori stanovanja pa bodo motažne mavčno-kartonske predelne stene na aluminijasti podkonstrukciji, debeline 10cm.

 

Medetažne konstrukcije – Planirana je armirano betonska plošča debeline 15cm. Nad ploščo bo položen trdi tervol kot toplotna in zvočna izolacija, PVC folija, ter armirani estrih. Vse armirano betonske plošče bodo debeline 15cm razen talne plošče, ki bo 28cm.

 

Streha - Nosilna strešna konstrukcija je v naklonu 3,0 stopinj in bo na jeklenih legah iz HOP profilov in pokrita z jekleno kritino TPO. Pravokotno na jeklene lege bodo položene lesene nosilne letve. Jekleni profili bodo vmes izolirani s stekleno volno ter dodatno izolirani z spodnje strani z toplotno izolacijo.

 

Obdelava in materijali:

 

Obdelava fasade - Fasade objektov bodo obdelane s fasadnim mineralnim paro prepustnim slojem na izravnalni cementni podlagi. Spodnji deli fasade bodo izolirani s ploščami ekstrudianega polistirena debeline 20cm, Njihovi stiki pa bandažirani z Rabitz mrežo. Finalna obdelava fasade bo fasadna barva v odtenkih po določeni shemi. Fasada bo v kombinaciji s fasadnimi paneli v enostavno moderno zasnovani kompoziciji.

 

Talne površine - V vseh etažah, je planirana armirano betonska plošča s primerno zvočno in toplotno izolacijo. Finalni tlak zunanjih skupnih in lastnih površin v pritličju (shrambe, ute, hodniki) bo betonski estrih zaščiten s protiprašnim premazom oz. na hodnikih je predvidena talna keramika. Vse talne površine stanovanjskih površin v etažah bodo prekrite s parketom oz. keramiko na cementnem estrihu. V vhodnem prostoru vsakega dvojčka, na terasah in v kopalnicah je predvidena keramika, enako na notranjem stopnišču.

 

Stene - Notranja stran obodnih zidov bo obdelana z cementno malto ter popleskana v barvi po določeni shemi, enako kot predelne stene med notranjimi prostori. Vse notranje stene bodo kitane in pobarvane.

 

Terasa – Objekti imajo na vrhu lastno teraso. Terase so klasične izvedbe. Vsi kovinski deli konstrukcije ograj so protikorozijsko zaščiteni. Tla teras bodo imele vodoodporno keramiko oz. les (opcija).

 

Osebno dvigalo – V posameznih enotah je kot opcija predvideno osebno dvigalo, ki povezuje vse etaže znotraj dvojčka po vertikali. Osebno dvigalo bo z nazivno nosilnostjo do 4 osebe.

 

Komunalni priključki

 

Kanalizacija - Odvajanje komunalnih odpadnih voda je predvideno v obstoječi kanalizacijski sistem. Za potrebe fekalne kanalizacije je predviden sistem odvajanja kanalizacije iz objektov. Za potrebe meteorne kanalizacije je predviden sistem odvodnjavanja meteorne kanalizacije s strehe objekta in površine okoli njega.

 

Vodovod - Oba dvojčka bosta priključena na obstoječe javno vodovodno omrežje NL DN 100mm, s samostojnim vodovodnim priključkom.

 

Elektro - Oba dvojčka bosta priključena na obstoječe javno elektrodistribucijsko omrežje. Nova merilna omarica z 8 števci bo postavljena na vhodu ob parkirišču.

 

Komunalni odpadki - Zbirno mesto za komunalne odpadke je predvideno v neposredni bližini objektov. Odjemno mesto za prevzem komunalnih odpadkov je predvideno tako, da je možen neoviran dostop, prevzem in odvoz komunalnih odpadkov z komunalnim vozilom JP SNAGA d.o.o.

 

Instalacije

 

Ogrevanje - bo izvedeno preko toplotne črpalke, povezano preko razvoda do vseh enotah. Vsaka enota bo imela lastno toplotno črpalko, z zunanjo enoto postavljeno na strehi oziroma v pritličju. Notranja enota pa je predvidena v strojnici v 1. nadstropju vsakega stanovanja.

 

Vodovod - Razvod tople in hladne vode bo izveden v vseh stanovanjih. Priključek hladne in tople vode za posamezno stanovanje bo šel preko odčitovalnega števca.

 

Sanitarni prostori - V kopalnicah bo montirana stenska WC školjka s podometnim izplakovalnikom. Umivalnik bo keramični, z enoročno armaturo. Dvojčka bosta imeli v kopalnicah montirane tuše ali kadi z armaturami.

 

Elektroinštalacije - Izvedeni bodo vsi razvodi za jakotočno instalacijo. Vsa merilna mesta bodo v pritličju in od njih razpeljana napeljava do omarice z varovalkami. Izvedeni bodo tudi vsi razvodi za šibkotočno instalacijo ( telefonski in tv razvod ) ter zaključeni z vtičnicami.

 

 

Mivka - 23 Julij 2016 - Dvojcki - Slika 03